PDA

View Full Version : Bulgarian network for payment Boricamichael_s
08-25-2010, 12:00 PM
This is a module for receiving payments with Borica cards, Visa and MasterCard in the Bulgarian Union of banks Borica.

1. First step is getting a virtual POS terminal from Bulgarian bank. POS terminal open your account in Bulgarian bank system Borica. After signing the contract the bank will want from you to create on your server 3 private keys and 3 requests for certification / as given to you written instructions by the bank /. You should archive these files and sent to the bank. The bank wills response with certificates for access Borica. One certificate is for access to your account in real-time, the second is for testing. With files you will get a unique secret code that should be inserted in the module trough admin panel.

2, the second step is the installation of the module itself in the file system of your online store. Module consists of two files. One file in “includes / modules / payments”, the other in “modules / payment” of the relevant language /Bulgarian and English/.

3, the third step is the activation and setup of the module in admin panel. Checking “real server” and insert the appropriate fields to the real key and real certificate will activate actual payments. Checking “test server” and insert the appropriate fields to the test key and test certificate will activate testing payments. For correct ways / fields/ to keys and certificates ask your hosting provider. I suggest to start work with the test server until you sure the system works.

4 as the last step you have to specify for the operator in the bank, which is the responding page in your online store. To this responding page Borica will return each payment request. Usually it is http://www.your_store.com/checkout_process.php

това е модул за получаване на плащания с карти на Борика, Виза и МастерКард на българския банков съюз Борика.

1. първата стъпка е получаване на виртуален пос-терминал от българска банка. пос-терминала представлява откриване на ваш акаунт в системата Борика. След подписването на договора от банката ще поискат да създадете на вашия сървър 3 броя частен ключ и 3 броя заявки за сертификат /съгласно дадени ви от банката писмени указания/. тези файлове се архивират и се изпращат в банката, която в същия ден ви връща 3 броя сертификати за достъп до Борика. един сертификат е за достъп до сметката ви в реално време, един за достъп до реалната среда за плащания и един за достъп до тестовата среда за плащания. с файловете ще получите и уникален секретен код, който се въвежда в настройките на модула.

2, втората стъпка е инсталация на самия модул във файловата система на вашия онлайн магазин. модула се състои от два файла. единия файл както е посочено се поставя в папката includes/modules/payments, другият в папката modules/payment на съответния език /по всяка вероятност в папката за български и в папката за английски език/.

3, третата стъпка е активиране и настройка на модула от панела на Администратора на магазина. при отбелязване на реален сървър ще получавате реални плащания, като в този случай трябва в съответните полета да вкарате реалните ключ и сертификат. при отбелязване на тестовия сървър, трябва да въведете пътя до тестовите ключ и сертификат. за коректния път до тях се консултирайте с вашия хостинг оператор. за предпочитане е като начало да работите в тестовия сървър докато се уверите, че системата работи.

4, като последна стъпка трябва да посочите на оператора на съответната банка, от която е пос-терминала, че след обработка на всяка отделна заявка за плащане, системата Борика трябва да връща клиента на страница http://www.your_store.com/checkout_process.php

More... (http://addons.oscommerce.com/info/7520)